Kippenfestijn

Burgemeester, schepenen en bestuursleden van Samen nodigen u graag uit op het kippenfestijn.

We serveren:
– Halve kip met groentjes
– Halve kip met appelmoes
– Halve kip met champignonsaus
– Kippenbrochette met groentjes
– Kippenbrochette met appelmoes
– Kippenbrochette met champignonsaus
– Koninginnenhapje met groentjes
– Vegetarische vidé met groentjes

Alle gerechten worden geserveerd met frietjes.

Voor de kinderen zijn er kinderporties voorzien aan democratische prijzen. Inschrijving vooraf is niet nodig.

Intergemeentelijke samenwerking op de politieke agenda

Op maandag 4 februari vond tussen de colleges van burgemeester en schepenen van Gemeente Begijnendijk, Gemeente  Rotselaar en Gemeente Tremelo een informeel politiek overleg plaats over de mogelijkheden tot samenwerking.

Tijdens dit overleg werden de engagementen van de drie besturen besproken en werd bekeken op welke domeinen een samenwerking opportuun kan zijn. Daarbij werden uiteenlopende beleidsdomeinen afgetoetst, van veiligheidsbeleid over openbare werken tot aanwervingsbeleid. Intergemeentelijke samenwerking heeft namelijk verschillende voordelen: naast een financieel voordeel kan een samenwerking ook op het vlak van specialisatie en kwaliteit van de dienstverlening positieve effecten met zich meebrengen.

De burgemeesters en schepenen van de drie besturen engageerden zich om elk voor hun eigen bevoegdheden te bekijken welke verdere stappen concreet ondernomen kunnen worden.

 

Data mei kermis Betekom

Eind 2018 werd beslist dat de Meikermis te Betekom zou plaatsvinden van 27 april tot en met 1 mei 2019.

Uit reacties van de kermiskramers bleek echter dat deze periode samenvalt met de lentekermis te Tremelo.  Omdat we belangrijk vinden dat er voldoende kermiskramen aanwezig zijn werd er in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 28 januari 2019 beslist de kermisperiode te verplaatsen.

Zo zal de Meikermis te Betekom dit jaar plaatsvinden vanaf woensdag 1 tot en met zondag 5 mei 2019.

Viering jubilarissen

Het nieuwe bestuur heeft in de gemeenteraadszitting van 24 januari een nieuwe regeling goedgekeurd voor de viering van de 50, 60, 65, 70 en 75 jarige jubilarissen en de honderdjarigen. Deze mensen verdienen het volgens ons om op een gepaste manier in de bloemetjes gezet te worden en liefst op een manier dat ze er zelf echt iets aan hebben.

De vorige regeling voorzag in een aankoopbon van 125 tot 250 euro alsook een persoonlijke receptie voor de jubilarissen en hun familie waarop ook het bestuur en de mandatarissen telkens uitgenodigd waren. Hoewel het vorige bestuur dit wellicht gedaan heeft met de beste bedoelingen is de regeling nooit met frisse blik geëvalueerd.

Rondvraag bij de lokale handelaars leert ons dat een groot deel van de aankoopbons nooit in de winkels toekwam. Veel oudere mensen zijn immers niet meer zo goed te been en laten vaak hun boodschappen door anderen doen. Aankoopbons werden zo vergeten, gingen verloren of belandden bij het oud papier. Het nieuwe bestuur besliste om de aankoopbons te vervangen door een mooi gevulde geschenkmand ter waarde van 100 euro, samengesteld met producten van de lokale handelaars. Het bedrag ligt iets lager dan de aankoopbons, maar het is meer dan voldoende om een mooie mand samen te stellen en de geschenkmand wordt ook meer ervaren als een echt geschenk.

Ook de persoonlijke receptie op het gemeentehuis bleek niet bijzonder populair. Amper 20% van de genodigden gaf hier gevolg aan. We stelden vast dat veel mensen het als een beetje intimiderend ervaren om voor het bestuur te moeten verschijnen. Om dit te ondervangen, werd beslist om de persoonlijke recepties af te schaffen en te vervangen door een gezamenlijke receptie die elk jaar in het najaar plaatsvindt. Een gezamenlijke receptie werkt immers drempelverlagend en we hopen dat hiermee de opkomst vergroot wordt. Ook denken wij dat veel jubilarissen elkaar kennen en dat ze op een gezamenlijke receptie nog eens de gelegenheid krijgen om bij te praten.

 

Gisteren is onze schepen van burgerlijke stand, Maggie Thielemans op bezoek geweest bij de eerste jubilaris van het jaar. De aangeboden geschenkmand viel alvast zeer in de smaak.

Verkeersactie op 17 januari 2019

In het kader van de BOB campagne werd er op het grondgebied van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo) een verkeersactie gehouden op donderdag 17 januari 2019.

344 bestuurders werden aan een alcoholtest onderworpen. Iedereen blies SAFE !  1 bestuurder testte wel positief op de speekseltest (drugs) en diende aldus zijn rijbewijs in te leveren.

Er werden 14 snelheidsinbreuken vastgesteld.

(Bron: https://www.politie.be/5399/nieuws )

Eén weekend zonder alcohol

Onder het motto “één weekend zonder alcohol” en in het kader van de BOB campagne heeft onze politiezone afgelopen weekend een verkeersactie gehouden.

Er werden op het grondgebied van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo) in totaal 280 bestuurder gecontroleerd op het gebruik van alcohol.

Twee van hen bliezen “positief” en dienden hun rijbewijs voor 6 uren in te leveren, 5 van hen bliezen “alarm” en dienden hun rijbewijs voor 3 uren in te leveren.

Eén  bestuurder reageerde positief op de speekseltest voor cannabis en cocaïne en diende dan ook onmiddellijk zijn rijbewijs in te leveren.

Tijdens de snelheidscontrole werden 34 overtredingen vastgesteld. Deze bestuurders zullen dan ook een boete in de bus krijgen.

(Bron: https://www.politie.be/5399/nieuws/een-weekend-zonder-alcohol )

Folderkrant januari 2019

In deze editie laat het gemeentebestuur weten dat de gemeente zich een jaar lang ‘#SporterBelevenMeer-gemeente’ mag noemen en de medewerkers van De Zorghoeve vzw uit Leefdaal sinds 1 januari 2019 instaan voor de opvang van rondzwervende, mishandelde, verwaarloosde en gekwetste dieren in de gemeente.

Daarnaast geven de medewerkers van de dienst ruimte mee dat het energieprestatiecertificaat (EPC) werd vernieuwd, de overkoepelende renovatiepremie werd goedgekeurd en op 12 februari 2019 de infosessie ‘Isoleren van hellende en platte daken’ plaatsvindt.

De medewerkers van het OCMW lichten de aanvraagprocedure voor de mantelzorgpremie en incontinentietussenkomst toe.

Tot slot lijsten de medewerkers van de dienst vrije tijd een aantal activiteiten op, zoals de sportacademie, sporteldagen en kermissen.

Lees de folderkrant digitaal:      https://issuu.com/gemeentebegijnendijk/docs/201901_folderkrant

(bron: www.begijnendijk.be)

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur

Nu zondag 6 januari zijn alle inwoners welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente aan woning Spiesens.

Je kan er genieten van een streekbier, Betekomse likeur, een glaasje Fair Tradesap, cava en enkele hapjes. De middag wordt opgevrolijkt door een gezellige band.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats tussen 11.00 en 13.00 u aan de woning Spiessens, gelegen naast het gemeentehuis.

Raadsleden en schepenen leggen eed af

Op woensdag 2 januari  werden de eenentwintig nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd in het gemeentehuis van Begijnendijk.
Bert Ceulemans, David Dupont, Maggie Thielemans, Tom Van Esse, Jolien van Gilse en Roger Verduyckt  zijn de raadsleden voor Samen tijdens deze legislatuur.

De voltallige ploeg van Samen wenst u en uw gezin een voorspoedig 2019!

De verkiezingen brachten ons een uitslag die zowel boeiend als uitdagend was. Onze lijst Samen behaalde een betere score dan zes jaar geleden. Meer dan één op vier stemde voor ons, waardoor we een extra zetel veroverden.

Ook hadden we het geluk dat onze partijcultuur van openheid en respect ervoor gezorgd heeft dat N-VA, Leef en S.A.F.E. met ons in zee wilden gaan. Samen mag als grootste partner de burgemeester leveren, een ware bekroning voor iedereen die vroeger en nu, voor en achter de schermen, onze partij steunde. Bovendien kunnen de verkozen kandidaten van Samen en onze coalitiepartners het heel goed met elkaar vinden, zowel op politiek als op persoonlijk vlak. We denken dan ook dat we een solide basis hebben
om de komende zes jaar een fris beleid te voeren.

Met de nieuwe bestuursploeg willen wij ons de komende jaren maximaal inzetten ten dienste van al onze inwoners. De komende 6 jaar reiken wij ook de hand aan MGB en hopen we dat zij vanuit de oppositie constructief en in het belang van al onze burgers mee willen werken aan een deugdelijk bestuur van onze gemeente.

De voltallige ploeg van Samen wenst u en uw gezin een voorspoedig 2019!

Burgemeester Bert Ceulemans legt eed

Samen met nog 39 andere burgemeesters uit onze regio  legde vanmiddag onze lijsttrekker Bert Ceulemans vandaag de eed af als burgemeester in het provinciehuis te Leuven.

Samen met een groot aantal collega’s legde Bert vandaag de eed af bij de Gouverneur in Leuven.