Openbare werken en weginfrastructuur

Wij ontkennen niet dat er de laatste jaren aan onze wegeninfrastructuur werd gewerkt, maar dat dit onvoldoende was, staat voor ons als een paal boven water.

Survival of the fietser

Er zijn tal van fietspaden waar al meer dan dertig jaar weinig of niets aan gedaan is. Fietsers en voetgangers moeten hun weg zoeken over hobbelige trottoirs, parkeren kan overal en nergens en auto’s proberen zich door dit alles een weg te banen.

Onveilige situaties zijn hierdoor schering en inslag. Het ergste vinden wij dat elke visie ontbreekt om deze enorme achterstand in te halen en dat er geen overkoepelend plan bestaat om de tekortkomingen aan te pakken.

Samen wil een prioriteitenlijst voor alle wegherstellingen aanleggen met speciale aandacht voor de reeds lang verwaarloosde fietspaden en de aanleg van een degelijk fietsnetwerk. We willen dit doen in samenspraak met de Fietsersbond en gebruik maken van hun expertise.

Ook onze dorpskernen en de concrete verkeerssituatie rond de scholen moet met een doordacht plan veiliger gemaakt worden.

Met de aanleg van het nieuwe winkelcentrum aan de Liersesteenweg moet volgens ons ook het kruispunt Liersesteenweg-Kerkstraat-Veldstraat heraangelegd worden.

Dit is meteen een opportuniteit om onder het nieuwe kruispunt een fietstunnel te voorzien. Deze drukbezochte oversteekplaats zorgt nu dagelijks voor gevaarlijke situaties voor fietsers (scholieren) en voetgangers.

Om de hinder van al deze werken tot een absoluut minimum te beperken,  willen wij dit gespreid laten uitvoeren over een volledige legislatuur en niet uitsluitend net voor de verkiezingen. Bovendien moet er een betere coördinatie mogelijk zijn zodat straten op enkele jaren tijd niet meermaals opengelegd worden, eerst voor riolering, later voor gas,…

Met de aannemers zullen ook deadlines worden afgesproken zodat de  eigenlijke werkperiode voor alle omwonenden tot een absoluut minimum beperkt blijft. Inspraak met de omwonenden is hierbij een prioriteit.

Voor de geplande werken voor riolering en gasleiding willen wij een duidelijke communicatie, zodat iedereen eindelijk weet waar hij aan toe is.

Op enkele plaatsen hebben inwoners bij hevige buien serieuze wateroverlast. Samen met Riobra dienen deze problemen snel aangepakt te worden.

Om overbodige kosten te vermijden voor de onderhouds- en  herstellingswerken aan onze infrastructuur, willen wij   samenwerkingsakkoorden afsluiten met onze buurgemeenten voor de aankoop en het gebruik van dure machines zoals veegwagens,  graafmachines,…. Hiermee vermijden we dat deze machines moeten aangekocht worden om dan nutteloos stil te staan.