Agenda gemeenteraad 20 juni 2019 om 20:30

De gemeenteraad komt samen op 20 juni 2019 met onderstaande punten op de agenda:

1   Notulen en zittingsverslag van 23 mei 2019

2   Huishoudelijk reglement CBS

3   Huishoudelijk reglement overlegplatform

4   Financieel Beheerder – selectiecommissie

5   Vaststelling jaarrekening gemeente 2018

6   Budgetwijziging 1 – 2019

7   Kennisname jaarrekening 2018 – OCMW

8   Vaststelling budget 2019 door ABB

9   Interleuven bijzondere AV – 11 september 2019

10  Riobra – nazending AV 14 juni 2019

11  PBE – nazending AV tevens JV 21 juni 2019

12  Betekom centrum – Staat van de verrekeningen

13  Aanstelling firma voor online veiling

14 Toevoeging bever als koestersoort

15  Reglement inspraak in de gemeente

16 Reglement erkenning verenigingen

17  Erkenning culturele adviesraden

18  Beheer culturele infrastructuur

19  Convenant toeristische werking regio Hageland

20  Pedagogische dagen en facultatieve verlofdagen

21  Schoolreglement gemeentelijke basisscholen

22 Lestijdenpakket 2019-2020

23 Verlenging samenwerkingsovereenkomst DAV