Geen voorrang van rechts meer

Op vele kruispunten in onze gemeente is momenteel de voorrang van rechts van toepassing.
Deze voorrangsregel zorgt vaak voor verwarring, twijfel en verkeersonveilige situaties.

Het gemeentebestuur heeft beslist om de voorrang van rechts niet langer als standaard te hanteren. Er wordt geopteerd om voor elke kruispunt na te gaan welke voorrangsregel het meest logische zou zijn. Vervolgens worden per kruispunt de juiste bebording en belijning voorzien.

Onze politiezone BRT en de mobiliteitsraad gaven beide een positief advies op het niet langer gebruiken van de standaardregel voorrang van rechts.

Er wordt geopteerd om de wijziging gefaseerd in te voeren m.a.w. straat per straat.

Inmiddels werden de eerste straten al goedgekeurd op de gemeenteraad en worden de nieuwe verkeersborden begin 2024 geplaatst.

Het volledig opheffen van de voorrang van rechts als standaardregel in de ganse gemeente wordt ten laatste uitgevoerd tegen eind 2025.